Havarijní služba

Vlivem různých faktorů může dojít u vaší domovní přípojky k náhlé poruše – havárii. Na vině může být sedání terénu, velmi nízké teploty atd. Tyto neočekávané poruchové stavy vodovodních či plynových rozvodů a kanalizací jsou závažným problémem. Neodkladný zásah pracovníků Havarijní služby je proto na místě. Čím kratší doba uplyne od vzniku havárie po její odhalení, nahlášení a následný zákrok Havarijní služby, můžeme v nemalé míře zamezit vzniku škod na zničeném majetku, zdraví nebo i dokonce lidských životech. Ale také cena uniklé vody může obnášet vysokou finanční ztrátu, protože havárie vodovodního řadu nebo kanalizace zapříčiňuje nahromadění poměrně velkého objemu vody či splašků na místech, kde způsobují nemalé obtíže a škody. Únik odpadních vod z poškozené kanalizace zase může způsobit ekologickou škodu. Havárie plynu je z hlediska jeho úniku a následnému hromadění se s hrozícím nebezpečím výbuchu, tou nejhorší variantou havárie.

SOS VODOMONT poskytuje:

Havarijní opravy poškozeného potrubí a ventilů

Havarijní opravy vodních nádrží a zásobníků

Havarijní opravy poškozených kanalizací

Havarijní opravy ucpaných kanalizací

 

SOS VODOMONT radí: Lze předejít škodám?

Ano. Zabezpečte objekt proti vzniku škod a ohrožení osob. Při nastalých poruchách a haváriích vodovodních, kanalizačních nebo plynových rozvodů zahrnuje řadu bezpečnostních opatření, které se v případě této události vždy vyplatí.

Instalací čidel na přítomnost vody v místech, kde se dá v objektu předpokládat možné nahromadění vody při havárii vodoinstalace. Hlídáním objektu pomocí pověřených osob ostrahy, kamerových systémů, tlakoměrů apod. (u větších a firemních areálů). Instalací automatických pojistných ventilů a systémů regulace vodoinstalačních a topných systémů. Vypracováním havarijních předpisů a scénářů pro případ havárie vody a seznámení obyvatel objektu nebo zaměstnanců s těmito dokumenty.